บทความทางวิชาการ รร.นอส.ยศ.ทอ. (One DS One Article)          ....บทความทางวิชาการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการ One DS One Article ซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของ รร.นอส.ยศ.ทอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์
           เพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนให้กับอาจารย์ และเป็นการสร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้เขียน และผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการสงเสริม
การจัดการความรู้ ด้วยการสร้างรวบรวม แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์ และเผยแพร่การบริการทางวิชาการแก่ผู้สนใจ ต่อไป.

................................................................................................................................................................................

 

One DS One Article 62
 

การอ่าน....หนึ่งในหนทางที่จะนำไปสู่ ทหารฉลาด Smart people

น.อ.หญิง สุขจิตต์ ศิลาเขตต์

 

ศิลปะการเป็นผู้นำ(คุณธรรมเบื้องต้นสำหรับผู้นำ)

น.ท.วิชิต วงศ์สายตา

 

การวิเคราะห์สถานการณ์โลกที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย

นายทหารนักเรียน รุ่นที่ 73

 image002
 
One DS One Article 61
 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของปฏิบัติการพาหมูป่ากลับบ้าน

น.ท.พิชิตพล ถนอมงาม

 

คอร์รัปชั่นกับความมั่นคง

น.ท.อุเกริก กอวัฒนา

 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

น.ท.หญิง ภาวนา จงทักษิณาวัตร

 image002
 
One DS One Article 60
 

การเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

น.ท.หญิง ภาวนา จงทักษิณาวัตร

 

การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า

น.ท.หญิง ปริญญาภรณ์ มหรรณพ

 

การศึกษาในยุค thailand 4.0

น.ท.ไพฑูรย์  บุญศรี

 

แนวทางการจัดการศึกษาตามยุทธศาตร์ ทอ.

น.ท.พิชิตพล ถนอมงาม

 image002
One DS One Article 59
 

งานวิจัยในชัั้นเรียน

น.ท.หญิง ขนิษฐา ชำนาญค้า รอง.หน.กวผ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

 

การเตรียมการในการกล่าวสุนทรพจน์

น.ท.หญิง ปริญญาภรณ์ มหรรณพ

 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้น

น.ท.หญิง ปริญญาภรณ์ มหรรณพ

 

การจัดทำโครงการศึกษาของ ทอ.

น.ท.หญิง ภาวนา จงทักษิณาวัตร

   

ความพึงพอใจของนายทหารนักเรียนที่มีต่อการให้บริการอาหารกลางวัน

น.ต.หญิง สุภาวดี ลีลายุทธ นทน.นอส.รุ่นที่ ๗๐

 

ผู้บริหารที่ดี กับสิ่งที่ลูกน้องต้องการ

น.ท.หญิง ขนิษฐา ชำนาญค้า รอง.หน.กวผ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

 

เมื่อ ผบ.ทอ.มาบรรยายพิเศษที่ รร.นอส.ยศ.ทอ.

น.อ.หญิง สุขจิตต์ ศิลาเขตต์ ช่วยราชการ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฝ่ายอำนวยการ

น.ท. พิชิตพล ถนอมงาม อจ.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

 

การศึกษาดูงานกับการพัฒนาองค์กร

น.ท.หญิง ศรีประภา วันลา อจ.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

 image002
One DS One Article 58
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

น.ท. ธีระพล นามวงษ์ อจ.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

 

การพัฒนาภาวะผู้นำในกองทัพสิงค์โปร์

น.ท. พิชิตพล ถนอมงาม อจ.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

 

EQ กับความสำเร็จในการทำงาน

น.ท.หญิง ภาวนา จงทักษิณาวัตร อจ.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

 image002
 
One DS One Article 57
 

All about Military Quoation

น.อ.เดชอุดม คงศรี ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

 

ความขัดแย้ง...เป็นธรรมดา

น.ท.หญิง ขนิษฐา ชำนาญค้า อจ.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

 

ฝากไปคิด...สะกิดใจ for SAOC 65

น.อ.เดชอุดม คงศรี ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกกับความท้าทายของกองทัพ

เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นายเรืออากาศ ปีที่2 ฉบับที่2 ธันวาคม 2557

น.อ.หญิง สุนทรี ตุ้มทรัพย์  ประจำ ยศ.ทอ. ช่วยราชการ รร.นอส.ฯ

 

การอ่าน…….ทักษะสำคัญเพื่อการเรียนรู้

น.อ. เดชอุดม คงศรี   ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

 image002
 
One DS One Article 56
 

เก็บตก สิ่งดีๆ..ที่พบเห็นในเอกสารนักเรียน

น.อ. เดชอุดม คงศรี   ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก้าวย่างที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทอ.

น.อ.หญิง ดวงกมล มาลารัตน์   หก.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
 
๒๕๕๖ ... ปีแห่งการคิดบวก ... คิดอย่างไร

น.ท.หญิง สุขจิต ศิลาเขตต์   รอง หก.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
 
คุณค่าของการทำให้ปัญหามีความชัดเจน

น.อ. เดชอุดม คงศรี   ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
 
ความรับผิดชอบ

น.ท.หญิง กรรณิกา ขาวนุ่น   อจ.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
 
๒๐๑๕... สู่ประชาคมอาเซียน เราพร้อมแล้วยัง

น.ท.หญิง สุนทรี ตุ้มทรัพย์   อจ.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
 

 กฏ 13 ข้อ ในการทำงานและการเป็นผู้นำ

น.อ. เดชอุดม คงศรี   ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

 image002

 

 

 

 

Hits: 1581
  banner 20181110    banner 20181005    banner RTAF Core Values    RTAFeadmin1
               
               
363798
วันนี้
เดือนนี้
212
13019