พระบรมราโชวาท

   "การศึกษาเป็นปัจจัย ในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด

ความประพฤติ และคุณธรรม ของบุคคล"

 
Created: Monday, 14 December 2015 Last Updated: Tuesday, 28 March 2017

  การประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ.           

         รร.นอส.ฯ มีภารกิจ ให้การศึกษาและฝึกอบรม นายทหารสัญญาบัตร ของ กองทัพอากาศในด้าน การอำนวยการ และการบริหารจัดการสำหรับการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทอ.ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคู่มือการประกันคุณภาพ การศึกษากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งสอดคล้อง กับมาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ กองทัพไทย

 

 เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ปี๕๘

 


   

 

เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ปี๕๙

 

 IMG 2363     IMG 2366

 IMG 2375

Hits: 815
   shortcut rtaf strategy policy corevalue     Link RTAF     Link DET     RTAFeadmin1
               
               
184852
วันนี้
เดือนนี้
247
8112